تیمچه اکبریان

تــازه دو ســال از آغــاز حکومت قاجــار و پایتختی تهران گذشــته بود که تیمچه اکبریان در بازارچه عودلاجان ساخته شــد؛ تیمچه‌ای که به دست کلیمیان ساخته شد و صنف زرگرها و صراف‌ها در آن مشــغول به کار بودند. این تیمچه خیلی زود به نخستین بانک رهنی ایران تغییر کاربری داد و مردم می‌توانستند با گرو گذاشتن وسایل بــا ارزش خــود، از این بانک پــول قرض کنند.